លេងឥឡូវនេះ និងទទួលបានរង្វាន់ធំនៅ W88 កីឡា

លេងឥឡូវនេះ និងទទួលបានរង្វាន់ធំនៅ W88 កីឡា – W88 TOWN – ជាពេលវេលាដើម្បីពន្លឿនការឈ្នះរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ដាក់ការភ្នាល់ពេលនេះ និងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម USD 10 ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅ W88 កីឡា!

លេងឥឡូវនេះ និងទទួលបានរង្វាន់ធំនៅ W88 កីឡា

W88 TOWN កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី22​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8) ផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ USD RMB THB VND IDR INR KRW MYR និង USDT។ ការផ្តល់ជូនមានកំនត់ អ្នកមកមុន នឹងទទួលបានមុន។

W88 TOWN ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម៖

 1. ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី សមាជិកត្រូវមានការដាក់ភ្នាល់នៅលើលីក Euro Qualification, UEFA Champions League, UEFA Europa League នៅលើផលិផលដូចជា៖ SABA, BTi, SABA C & CMD
 2. យោងទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបប្រចាំថ្ងៃ សមាជិកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ក្រុមចំនួនភ្នាល់សរុបប្រចាំថ្ងៃចំនួនប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់វិលជុំ1USD 200USD 3x22USD 500USD 53USD 1,000+USD 10
 3. ប្រសិនសមាជិកដែលមានសិទ្ធ មានការភ្នាល់យ៉ាងហោច 6ថ្ងៃ/សប្តាហ៍ សមាជិកនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមចំនួន USD 8.00។
 4. លើសពីនេះ សម្រាប់សមាជិកកំពូល 3នាក់ ដែលមានចំនួនភ្នាល់ខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយសប្តាហ៍ នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម USD 100។

W88 TOWN ដើម្បីទាមទា៖

 1. សមាជិកត្រូវចុចនៅលើពាក្យ “ទាមទាពេលនេះ”។
 2. សម្រាប់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ៖ W88 TOWN និងធ្វើការដាក់ប្រាក់បន្ថែមជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង។
 3. សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ USD 8.00 និង​ USD 100៖ ប្រាក់បន្ថែមនឹងដាក់ជូនចូលក្នុងគណនីរបស់សមាជិកនៅថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. សម្រាប់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ សមាជិកម្នាក់ៗអាចទទួលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ យោងទៅតាមរង្វាន់ដែលខ្ពស់បំផុត។ សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនជាម្តងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 2. សមាជិកត្រូវមានការដាក់ប្រាក់ជោកជ័យម្តងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីមានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់រង្វាន់នេះ។
 3. ហ្គេមខាងក្រោមមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃចំនួនភ្នាល់សរុបនៅលើផលិផល SABA នោះទេ៖ Racing, Live Casino, Arcadia Gaming, Happy 5, Virtual Sports, Saba Club (depend on tournament), Minigame, RNG Keno/Lottery, Virtual Games and Number Games.
 4. ការចុច Cash out លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 0.5 ឬ 1.5 (ហាងឆេងដើម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីភ្នាល់វិលជុំទេ។
 5. W88 TOWN សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
 6. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these