ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ LIVE CASINO និង KENO

ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ LIVE CASINO និង KENOW88 TOWN – កាន់តែរីករាយជាមួយប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ 100% រហូតដល់​ USD 200.00 ដើម្បីដាក់ភ្នាល់លើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមគីណូ!

ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ 100% សម្រាប់ LIVE CASINO និង KENO

W88 TOWN កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

 1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីដែលប្រើរូបិយវត្ថុ USD និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ (1) ខណៈពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូង និងផ្ទេរទឹកប្រាក់ដើម្បីលេងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ឬ Keno នៅក្នុងប្រអប់ប្រាក់ Club W។
 2. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01/03/2024 ម៉ោង​ 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31/03/2024 ម៉ោង​ 23:59:59 (GMT+8)។
 3. ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីនេះ សមាជិកត្រូវធ្វើការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងតិច USD10 ទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ Club W។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ៖
  សមាជិកត្រូវធ្ធើការភ្នាល់ឲ្យបាន 15ដង នៃចំនួនទឹកប្រាក់បានដាក់ + ជាមួយនឹងទឺកប្រាក់បន្ថែម មុនពេលធ្វើការដកប្រាក់។

  ឧទាហរណ៍៖
  សមាជិកបានផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រអប់ប្រាក់ Club W ចំនួន USD 10.00
  ប្រាក់បន្ថែម 100% = 100% x 10 = USD 10.00
  ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំមុនពេលដកប្រាក់ = (10 + 10) x 15 = USD 300.00
 2. ផលិតផលនីមួយៗមានលេខកូដប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗគ្នា។ សូមជ្រើសរើសយកលេខកូដអោយបានត្រឹមត្រូវ ទៅតាមប្រភេទផលិផលដែលចង់លេង និងផ្ទេរចូលក្នុងប្រអប់ប្រាក់នៃ Club W។
  កូដកម្មវិធីផលិតផលប្រអប់ផលិតផលប្រាក់បន្ថែម អតិចំនួនភ្នាល់វិលជុំ100WBCAកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់Club WUSD 200.00x15100WBKNគីណូ
  ** ចំណាំ៖ កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ និងគឺណូជាប្រភេទហ្គេមពីរផ្សេងគ្នា តែទឹកប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ប្រាក់តែមួយ។ សូមជ្រើសរើសកូដកម្មវិធីអោយបានត្រឹមត្រូវមុនពេលផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីទាមទា។
 3. បន្ទាប់ពីទាមទាប្រាក់បន្ថែមបានជោគជ័យ សមាជិកតម្រូវអោយលេងនៅលើផលិផលដែលបានទាមទាដើម្បីបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំ។
 4. ប្រសិនបើប្រាក់ដែលបានដាក់ និងប្រាក់បន្ថែមមិនត្រូវបានភ្នាល់វិលជុំយ៉ាងតិចម្តងក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទាមទារនោះទេ ប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល។
 5. សមាជិកមិនអាចធ្វើការស្នើរដកប្រាក់មុនពេលបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំបានទេ។ ប្រសិនបើសមាជិកចង់ធ្វើការដកប្រាក់មុនកំនត់ ឬលុបចោលកម្មវិធីនេះ នោះទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះនឹងត្រូវលុបចោលទាំងអស់ និងអនុញ្ញតិអោយដកតែទឹកប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ។
 6. សមាជិកនឹងមិនអាចទទួលបានកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលទេ ប្រសិនបើសមាជិកបានទាមទាយកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមណាមួយនោះ។
 7. ការភ្នាស់សងខាង ការភ្នាល់ទុកមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការភ្នាល់វិលជុំទេ។
 8. W88 TOWN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
 9. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these