ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 1% ចំពោះការភ្នាល់ SIDE BET លើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 1% ចំពោះការភ្នាល់ SIDE BET លើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPIW88 TOWN – លេងកាន់តែច្រើននៅលើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI និងទទួលបានប្រាក់បង្វិលកាន់តែច្រើន។ W88 ផ្តល់ជូនប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសម្រាប់ការភ្នាល់ Side Bet នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI រហូតដល់ 1%!

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 1% ចំពោះការភ្នាល់ SIDE BET លើកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI

W88 TOWN ការផ្តល់ជូនពីកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី01 ខែមករា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែឆ្នូ ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)។
 2. គ្រប់សមាជិកដែលដំនើរការទាំងអស់ អាចទទួលបានប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗចំនួន 1% ពីការភ្នាល់ Side Bet នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI ដោយយោងទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកដែលបានលេងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 3. ទឹកប្រាក់ទូទាត់សងអប្បបរិមាចំនួន USD 1.00 (ឬរូបិយវត្ថុដែលមានតំលៃស្មើរ) និងមិនមានដែនកំនត់។
 4. មិនមានកំនត់ការភ្នាល់វិលជុំទេ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. សមាជិកនឹងមានសិទ្ធទាមទាប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗរហូតដល់ 1%។កំរិតគណនីប្រាក់បង្វិល %ពណ៌ខៀវ1%VIP មាស1%VIP ផ្លាទីន1%VIP ពេជ្រ1%
 2. ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗចំពោះការភ្នាល់ Side Bet នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI នឹងផ្តល់ជូនអាស្រ័យទៅលើចំនួនភ្នាល់សរុបនៅលើ Side Bet នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់សមាជិកដែលបានលេងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល គឺមិនមានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់បង្វិលទេ។
 4. ប្រសិនសមាជិកភ្លេចទាមទាកម្មវិធីនេះ សូមចុចលើជំនួយផ្ទាល់ដើម្បីទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាមានកំនត់សម្រាបការទាមទាកម្មវិធីនេះម្តងទៀត គឺមានរយះពេលតែ 72ម៉ោង (គណនាដោយយោងទៅតាមការទូទាត់បានបញ្ចប់)។
 5. កម្មវិធីនេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ ដែលកំពុងមានស្រាប់ទាំងអស់។
 6. ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនតែសម្រាប់ការភ្នាល់ Side Bet នៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់របស់ GPI ប៉ុណ្ណោះ។ សូមពិនិត្យតារាង Side Bet ខាងក្រោម៖ហ្គេមSide Betsហ្គេមSide Betsបាការ៉ាត់គ្មានកំរៃជើងសារ/ បាការ៉ាត់តុអ៊ុតគ្មានកំរៃជើងសាBanker Natural 8
  Player Natural 8
  Banker Natural 9
  Player Natural 9
  Banker Pair
  Player Pair
  Super 6+
  TieLucky បាការ៉ាត់Player Red
  Banker Red
  Player Black
  Banker Black
  Luck 6
  Player 1,2,3
  Player 4,5,6
  Player 7,8,9
  Banker 1,2,3
  Banker 4,5,6
  Banker 7,8,9
  Tie (0 to 3)
  Tie (4,5,6)
  Tie (7,8,9)
  Player Luck Pair
  Banker Luck Pair
  Tieបាការ៉ាត់មានកំរៃជើងសារ/ បាការ៉ាត់តុអ៊ុតមានកំរៃជើងសាBanker Natural 8
  Player Natural 8
  Banker Natural 9
  Player Natural 9
  Banker Pair
  Player Pair
  Super 6+
  Tieតុ Fabulous 4Fab4 Player Pairs
  Fab4 Banker Pairs
  Fab4 Player
  Fab4 Banker
  Tieបាការ៉ាត់ Super 98Banker Natural 8
  Player Natural 8
  Banker Natural 9
  Player Natural 9
  Banker Pair
  Player Pair
  Super 6+
  Tie
 7. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these