ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25% សំរាប់ហ្គេម ROCK PAPER & SCISSORS

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25% សំរាប់ហ្គេម ROCK PAPER & SCISSORSW88 TOWN – ស្វែងរកសំណាង! ដើម្បីឈ្នះនៅហ្គេម ជាមួយនឹងប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25%

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25% សំរាប់ហ្គេម ROCK PAPER & SCISSORS

W88 TOWN ការផ្តល់ជូន៖

  1. សំរាប់អតិថិជន W88 TOWN ទាំងអស់ដែលបានលេងនៅ ROCK PAPER & SCISSORS នឹងទទួលបានប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25% នៃចំនួនភ្នាល់សរុបក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  2. ការសងតិចបំផុតគឺ USD 1 (ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ) ហើយមិនមានការកំណត់នៃការសង។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកនឹងទទួលបានប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗ 0.25% តាមការទាមទារ។
  2. ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗគឺ ផ្អែកទៅលើចំនួនភ្នាល់សរុបនៅលើហ្គេម ROCK PAPER & SCISSORS ក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានឆា ឬហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោលនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនោះទេ។
  4. ប្រសិនលោកអ្នក ភ្លេចទាមទារកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកអាចចុចលើ ជំនួយផ្ទាល់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ ពេលវេលាមានកំណត់ ក្នុងការទាមទារម្តងទៀត គឺក្នុងកំឡុង72ម៉ោង (គណនាទៅតាមការទូទាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់)។
  5. កម្មវិធីនេះមិនអាចបូកជាមួយគ្រប់កម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមនោះទេ។
  6. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនសំរាប់ហ្គេម ROCK PAPER & SCISSORS តែប៉ុណ្ណោះ។
  7. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these