ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រហូតដល់ 0.8%

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រហូតដល់ 0.8% – W88 TOWN – ចូលរួមលេងជាមួយកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ថ្មី និងរីករាយជាមួយប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗគ្មានដែនកំណត់សំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ក្លឹប W Grand ច្រើនជាង 0.8%។ គ្មានកំណត់ និងគ្មានការភ្នាល់វិលជុំ!

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់រហូតដល់ 0.8%

W88 TOWN កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

  1. ការសងអប្បបរមាគឺ USD 1.00 (ឬរូបិយវត្ថុដែលមានតំលៃស្មើ) មិនមានកំនត់។
  2. មិនចាំបាច់ធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ អាចដកប្រាក់ភ្លាមៗ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកមានគណនីនៅដំនើរការទាំងអស់ នឹងទទួលបាន 0.25%, 0.3%, 0.7% or 0.8% ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ដោយអាស្រ័យលើកម្រិតរបស់សមាជិកនីមួយៗ។ សមាជិកត្រូវចុចទាមទារដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់បង្វិលប្រាក់ភ្លាមៗនេះ។
  2. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ត្រូវបានទូទាត់ទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ នៅក្នុងកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ មួយថ្ងៃពេញ (សំរាប់ក្លឹប W តែប៉ុណ្ណោះ)។ Live Casino Hold’em, Blackjack, និង RNG នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
  3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រាក់បង្វិលនេះទេ។
  4. ប្រសិនលោកអ្នក ភ្លេចទាមទារកម្មវិធីនេះ លោកអ្នកអាចចុចលើ ជំនួយផ្ទាល់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ ពេលវេលាមានកំណត់ ក្នុងការទាមទារម្តងទៀត គឺក្នុងកំឡុង72ម៉ោង (គណនាទៅតាមការទូទាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់)។
  5. ដើម្បីចុចទាមទាប្រាប់បង្វិលនេះ សមាជិកត្រូវចូលគណនីរបស់ខ្លួន ជ្រើសរើសជីវប្រវត្តិ និងជ្រើសយក ប្រាក់បង្វិល/ប្រាក់ត្រលប់។
  6. កម្មវិធីនេះមិនអាចបូកជាមួយគ្រប់កម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមនោះទេ។
  7. សាច់ប្រាក់ត្រលប់ភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនសំរាប់កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ។
  8. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these