ប្រាក់បង្វិលភ្លាមរហូតដល់ 0.6% របស់ឆ្នោត GPI

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមរហូតដល់ 0.6% របស់ឆ្នោត GPIW88 TOWN – លេងកាន់តែច្រើននៅលើឆ្នោត GPI និងទទួលបានប្រាក់បង្វិលកាន់តែច្រើន។ W88 ផ្តល់ជូនប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗសម្រាប់ឆ្នោត GPI រហូតដល់ 0.6%!

ប្រាក់បង្វិលភ្លាមរហូតដល់ 0.6% របស់ឆ្នោត GPI

W88 TOWN ការផ្តល់ជូនពីកម្មវិធី៖

 1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី01/03/2024 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី31/03/2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)។
 2. គ្រប់សមាជិកដែលដំនើរការទាំងអស់ អាចទទួលបានប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗចំនួន 0.6% ពីឆ្នោត GPI ដោយយោងទៅតាមចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកដែលបានលេងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 3. ទឹកប្រាក់ទូទាត់សងអប្បបរិមាចំនួន USD 1​ (ឬរូបិយវត្ថុដែលមានតំលៃស្មើរ) និងមិនមានដែនកំនត់។
 4. មិនមានកំនត់ការភ្នាល់វិលជុំទេ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

 1. សមាជិកនឹងមានសិទ្ធទាមទាប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗរហូតដល់ 0.60%។កំរិតគណនីប្រាក់បង្វិលធម្មតា – VIP ខៀវ0.4%VIP មាស0.6%VIP ផ្លាទីន0.6%VIP ពេជ្រ0.6%
 2. ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗរបស់ឆ្នោត GPI នឹងផ្តល់ជូនអាស្រ័យទៅលើចំនួនភ្នាល់សរុបរបស់សមាជិកដែលបានលេងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
 3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល គឺមិនមានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់បង្វិលទេ។
 4. ប្រសិនសមាជិកភ្លេចទាមទាកម្មវិធីនេះ សូមចុចលើជំនួយផ្ទាល់ដើម្បីទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាមានកំនត់សម្រាបការទាមទាកម្មវិធីនេះម្តងទៀត គឺមានរយះពេលតែ 72ម៉ោង (គណនាដោយយោងទៅតាមការទូទាត់បានបញ្ចប់)។
 5. កម្មវិធីនេះមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ ដែលកំពុងមានស្រាប់ទាំងអស់។
 6. ប្រាក់បង្វិលភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូនតែលើឆ្នោត GPI ប៉ុណ្ណោះ។
 7. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these