ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ វីង ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ នៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ខាងចុងមានលេខ 88 888 ឬ 8888

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ វីង ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ នៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ខាងចុងមានលេខ 88 888 ឬ 8888W88 TOWN – ចាប់យកឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំនៅពេលដាក់ប្រាក់តាមរយៈ វីង។ រាល់ប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ណាដែលមានលេខនៅខាងចុង 88 888 ឬ 8888។ សូមពិនិត្យមើលតារាងខាងក្រោមនេះ!

វីង ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ នៅពេលដែលប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ខាងចុងមានលេខ 88 888 ឬ 8888

W88 TOWN កម្មវិធីផ្តល់ជូន៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពី 00:00:00 (GMT+8) ថ្ងៃទី01/05/2024 ដល់ 23:59:59 (GMT+8) ថ្ងៃទី 31/05/2024
  2. កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកខ្មែរទាំងអស់ដែលបានដាក់ប្រាក់អប្បរមាតាមរយៈ វីង ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធី។
  3. សមាជិកដែលមានសំណាងដែលមានប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ខាងចុងមានលេខ 88 888 ឬ 8888 នឹងឈ្នះរង្វាន់ដូចខាងក្រោម។
លេខប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់ខាងចុងរង្វាន់់ចំនួនដាក់ប្រាក់អប្បបរមាចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
88USD 10USD 10x1
888USD 30USD 30x3
8888USD 88USD 50x5

ឧទាហរណ៍៖ អ្នកបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាម វីង 10 ដុល្លារ ហើយលេខប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់គឺ EAB21088។ លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ ១០ដុល្លារ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកតម្រូវឲ្យធ្វើការដាក់ប្រាក់អប្បរមាតាមរយៈ វីង ក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធី។
  2. ដើម្បីទាមទារសមាជិកតម្រូវឲ្យលេខប្រតិបតិ្តការដាក់ប្រាក់តាមរយៈ វីង ថ្ងៃ និង ពេលវេលាដាក់ប្រាក់។
  3. សមាជិកអាចទាមទារបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានឲ្យតែលេខប្រតិបតិ្តការខាងចុងមានលេខ 88 888 ឬ 8888
  4. ប្រាក់រង្វាន់មានដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងប្រាក់រង្វាន់ខាងក្រោមចំនុចលេខ 3 នៃកម្មវិធីផ្តល់ជូន។ ការភ្នាល់វិលជុំអាចធ្វើទៅបានគ្រប់ផលិតផលលើកលែងតែ ពុកគ័រ។
  5. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានឆា ឬហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់លើហាងឆេងដែលមានតំលៃតិចជាង 0.5 ឬ1.50 (Decimal odds) នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះទេ។
  6. W88 TOWN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកម្នាក់។
  7. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these