ចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្តាញសង្គម ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍

ចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្តាញសង្គម ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ – W88 TOWN – W88 មានមោទនភាពដែលក្លាយជាដៃគូសហការនៃក្លឹបបាល់ទាត់ Burnley FC នៅរដូវកាល 2023/24 នេះ។ ចែករំលែកពេលនេះ ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុរង្វាន់!

ចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្តាញសង្គម ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍

W88 TOWN កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 ម៉ោង 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែឧសភាឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 ដែលកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនគ្របសមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ USD RMB THB VND IDR KRW និង MYR។ ការផ្តល់ជូនមានកំនត់ សមាជិកទាមទាមុន នឹងទទួលបានមុន។

W88 TOWN ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម៖

  1. សមាជិកដែលផុស ឬចែករំលែកព័ត៌មាន និងរូបភាពអំពីវេបសាយ W88 Town គឺជាដៃគូសហការនៃក្លឹបបាល់ទាត់ Burnley FC នៃរដូវកាល English Premier League 2023/24 តាមរយះបណ្តាញសង្គមដូចជា Instagram/Facebook/Twitter/ Line -ល- នឹងមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។

W88 TOWN របៀបទាមទា៖

  1. សមាជិកត្រូវផ្តល់ជូននូវលីងដែលបានចែករំលែក មកកាន់ក្រុមការងារបំរើអតិថិជន 24/7 ឬ Line ឬ Telegram របស់វេបសាយ W88។
  2. បន្ទាប់ពីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ សមាជិកនឹងទទួលបានរង្វាន់ 88ពិន្ទុ។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. ផ្តល់ជូនសមាជិកចំនួន 88នាក់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដែលបំពេញគ្រប់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ។
  2. សមាជិកម្នាក់អាចទាមទាបាន 1ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងច្រើនដងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  3. W88 Town សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះនៅក្នុងពេលណាមួយ សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ ឬសមាជិកទាំងអស់។
  4. W88 Town សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
  5. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 Town ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these