ចូលលេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ USD 15 រាល់ថ្ងៃ

ចូលលេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ USD 15 រាល់ថ្ងៃW88 TOWN – កាស៊ីណូក្លឹប W+ ដាក់ដំនើរការជាមួយតុបាការ៉ាត់ចំនួន 6តុ។ ចាប់ផ្តើមឈ្នះពេលនេះ – ទទួលប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ USD 15 រាល់ថ្ងៃ

ចូលលេងកាស៊ីណូក្លឹប W+ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ USD 15 រាល់ថ្ងៃ

W88 TOWN កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី08 ខែមិនា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី08 ខែមេសា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8) និងផ្តល់ជូនគ្រាប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ VND IDR KRW MYR INR USD និង USDT។ ការផ្តល់ជូនមានកំនត់ អ្នកមកមុននឹងទទួលបានមុន។

W88 TOWN ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម៖

  1. ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី សមាជិកត្រូវមានការដាក់ភ្នាល់នៅលើតុបាការ៉ាត់ទាំង6 នៃកាស៊ីណូក្លឺប W+ ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។
  2. យោងទៅតាមការភ្នាល់សរុបនៅលើតុបាការ៉ាត់ទាំង6 សមាជិកនឹងមានឱកាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដូចខាងក្រោយ៖ក្រុមចំនួនភ្នាល់សរុបប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់វិលជុំក្រុមទី 1USD 200.00USD 4.00X3ក្រុមទី 2USD 500.00USD 8.00ក្រុមទី 3USD 1,000.00USD 15.00

W88 TOWN របៀបទាមទា៖

  1. សមាជិកត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង “ដាក់ពាក្យពេលនេះ”។
  2. W88 TOWN នឹងដាក់ប្រាក់រង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិក 1000នាក់ ដំបូងដែលបំពេញគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
  2. សមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានរង្វាន់តែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយយោងទៅតាមរង្វាន់ដែលខ្ពស់បំផុត។ សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនដងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  3. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទេ។
  4. W88 TOWN សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
  5. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 TOWN ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these