កាន់តែពិសេសជាមួយ NBA រដូវកាល 2023/24 នៅ W88 កីឡា

កាន់តែពិសេសជាមួយ NBA រដូវកាល 2023/24 នៅ W88 កីឡាW88 TOWN – ដាក់ការភ្នាល់ពេលនេះ និងទទួលបាន USD 15.00 រាល់ថ្ងៃក្នុងរដូវកាល NBA ថ្មី។ មានតែនៅលើកីឡា W88 ប៉ុណ្ណោះ!

កាន់តែពិសេសជាមួយ NBA រដូវកាល 2023/24 នៅ W88 កីឡា

W88 TOWN កំឡុងពេលនៃកម្មវិធី៖

  1. កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023 ម៉ោង 00:00:00 រហូតដល់ថ្ងៃទី29 ខែមីនា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8) ដែលផ្តល់ជូនគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះក្រោមរូបិយវត្ថុ USD RMB THB VND IDR INR KRW MYR និង USDT។ ការផ្តល់ជូនមានកំនត់ អ្នកមកមុននឹងទទួលបានមុន។

W88 TOWN ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួម៖

  1. ក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី សមាជិកត្រូវមានការដាក់ភ្នាល់នៅលើ National Basketball Association (NBA) លើ A-កីឡា/ BTi/ BT1/ CMD និង SABA C ដោយមានការភ្នាល់សរុបប្រចាំថ្ងៃ USD 68.00 ដើម្បីមានសិទ្ធចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។
  2. ដោយយោងទៅតាមការគណនាយក ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុប / ចំនូនប្រាក់ដាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ សមាជិកនឹងមានឱកាសទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ក្រុមល័ក្ខខ័ណ្ឌប្រាក់បន្ថែមការភ្នាល់វិលជុំ1ប្រសិនចំនួនភ្នាល់សរុប / ចំនួនប្រាក់ដាក់សរុប > 3USD 3.00×32ប្រសិនចំនួនភ្នាល់សរុប / ចំនួនប្រាក់ដាក់សរុប > 6USD 6.003ប្រសិនចំនួនភ្នាល់សរុប / ចំនួនប្រាក់ដាក់សរុប > 9USD 15.00

W88 TOWN របៀបទាមទា៖

  1. សមាជិកត្រូវចុចនៅលើពាក្យ “ទាមទាពេលនេះ”។
  2. W88 Town នឹងដាក់ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅអោយសមាជិកដែលបំពេញតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង។

W88 TOWN ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ សមាជិកម្នាក់ៗអាចទទួលបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលខ្ពស់បំផុត។ សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនដងក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធី។
  2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់តែសមាជិក 888នាក់ដំបូងដែលបំពេញត្រូវតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌប៉ុណ្ណោះ។
  3. ការចុច Cash out លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 0.5 ឬ 1.5 (ហាងឆេងដើម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីភ្នាល់វិលជុំទេ។
  4. W88 Town សូមរក្សាសិទ្ធលុបចោលកម្មវិធីនេះក្នុងពេលណាមួយ ចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ឬសមាជិកណាម្នាក់។
  5. រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់ W88 Town ត្រូវបានអនុវត្ត។

About the Author

You may also like these